BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5373/LĐTBXH-VP

V/v chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho mọi người dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn nhân dịp Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh hội đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và hội các quan liên quan tại địa phương thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Tập trung soát, nắm bắt cụ thể tình hình đời sống của các đối tượng chính sách (người công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt các đối tượng chính sách khác trên địa bàn), đặc biệt những hộ gia đình người công với cách mạng khó khăn về nhà để quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều quà được nhận quà trước Tết.

 

2. Tổ chức thực hiện tốt Công văn số 5244/LĐTBXH-BTXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh hội về việc trợ giúp hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Đối với những địa phương được hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết giáp hạt đầu năm 2016, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ gạo nhằm khắc phục ngay những sai sót sở trong quá trình cấp phát, đảm bảo không người dân nào bị đói, không tết.

 

3. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình lương, thưởng Tết của người lao động tại các doanh nghiệp, thông tin về đời sống nhân dân tại địa phương, nhất vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo để phương án hỗ trợ, xử kịp thời; đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt trẻ em trong dịp Tết.

 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản của Ngành tại địa phương trong dịp Tết, báo cáo tình hình hỗ trợ của địa phương cho các đối tượng về Bộ Lao động - Thương binh hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


 


Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TKTH.


 

BỘ TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Hải Chuyền