THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 186 / TTg - KTN

V/v miễn tiền thuê đất cho Viện Dệt may

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

  • Tập đoàn Dệt may Việt Nam;

  • Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.


Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Công văn số 1293 / TĐDMVN - ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2015) và của Bộ Tài chính (Công văn số 453 / BTC - QLCS ngày 12 tháng 01 năm 2016) về việc miễn tiền thuê đất cho Viện Dệt may, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


1. Đồng ý việc miễn tiền thuê đất cho Viện Dệt may như đề nghị của Bộ Tài chính nêu tại công văn trên.


2 Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc miễn tiền thuê đất nêu trên theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, các PTTg;

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Bộ Công Thương;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG


Hoàng Trung Hải