VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1161 / VPCP - KTTH

V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Về báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 717 / BCT - XNK ngày 21 tháng 01 năm 2016 về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho Công ty TNHH Tài Lộc Khang Thịnh Phát, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Việc thu hồi và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp