BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1415 / TCHQ - GSQL

V/v xác nhận tờ khai đủ Điều kiện qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Trả lời công văn số 236 / HQBRVT - GSQL ngày 21/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện công văn số 12071 / TCHQ - GSQL ngày 21/12/2015 của Tổng cục Hải quan, theo đó, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc về việc xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát đối với những tờ khai hàng hóa tạm nhập - tái xuất chuyển giao theo hướng dẫn tại công văn số 5855 / TCHQ - GSQL ngày 04/10/2013 của Tổng cục Hải quan; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đó, không thực hiện xác nhận qua khu vực giám sát đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất chuyển giao như nêu tại công văn số 236 / HQBRVT - GSQL nêu trên.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);

  • Cục CNTT & TK Hải quan (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh