VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1240 / VPCP - KTTH

V/v: phụ thu dầu lãi được chia của nhà thầu trong PSC Lô 46 / 13

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

  • Bộ Công Thương;

  • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Công văn số 8116 / DKVN - TCKT-QLBĐ ngày 18 tháng 11 năm 2015, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 1785 / BTC - TCT ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc phụ thu đối với dầu lãi được chia của nhà thầu trong Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC) Lô 46 / 13 , thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kiến nghị của PVN tại văn bản số 8116 / DKVN - TCKT-QLHĐ nêu trên theo đúng quy định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp