BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 794 / TCT - CS

V/v chính sách thuế, hóa đơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 10468 / CT - TTHT ngày 10/11/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế, hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất chuyển nhượng tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 06 / 2012 / TT - BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “3. Mức thuế suất 10 % áp dụng với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại mục II, phần A; Điểm 1, 2 mục II, phần B Thông tư này.”


Căn cứ quy định tại Thông tư số 153 / 2010 / TT - BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 10468 / CT - TTHT ngày 10/11/2015.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn