VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1534 / VPCP - KTTH

V/v nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng thông qua cảng biển quốc tế Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

  • Bộ Giao thông vận tải;

  • Bộ Tài chính;

  • Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Công văn số 6275 / UBND - KTN ngày 31 tháng 12 năm 2015, ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 2098 / BTC - TCHQ ngày 04 tháng 02 năm 2016), Giao thông vận tải (Công văn số 1141 / BGTVT - KHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2016), Công Thương (Công văn số 32 / BCT - XNK ngày 22 tháng 01 năm 2016) về việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng qua cảng biển quốc tế Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Việc lựa chọn cửa khẩu cảng biển quốc tế được nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp