VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1624 / VPCP - ĐMDN

V/v cơ quan đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước tại các công ty nông, lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1476 / UBND - KTTC ngày 22 tháng 02 năm 2016) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (công văn số 356 / ĐTKDV - QVLĐT1 ngày 04 tháng 02 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về cơ quan đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước tại các công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý khi thực hiện sắp xếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH Nông Công nghiệp Hà Trung và thoái hết vốn nhà nước tại Công ty này theo Quyết định số 2344 / QĐ - TTg ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tái cơ cấu SCIC.


  2. Đối với các công ty nông, lâm nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các công ty nông, lâm nghiệp.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTTg Vũ Văn Ninh;

  • Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;

  • Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Lê Mạnh Hà