BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 892 / TCT - CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11408 / CT - TTHT ngày 24/11/2015 và công văn số 9747 / CT - TTHT ngày 28/10/2015 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về việc khấu trừ thuế GTGT tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quyết định ấn định, truy thu thuế của cơ quan Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về xử lý thuế GTGT do cơ quan Hải quan ấn định thời gian trước năm 2014, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 11049 / BTC - TCT ngày 08/08/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Căn cứ quy định tại Thông tư số 129 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 06 / 2012 / TT - BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 11049 / BTC - TCT nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tại công văn số 11408 / CT - TTHT ngày 24/11/2015: đối với trường hợp Công ty cổ phần thiết bị điện Sài Gòn phát sinh Khoản tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu truy thu theo Kết luận thanh tra số 6680 / KL - TCHQ ngày 22/7/2015.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, PC, TCHQ - BTC;

  • Vụ PC, KK&KTT - TCT;

  • Lưu: VT, GS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn