VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2053 / VPCP - KTTH

V/v xử lý vi phạm trong nhập khẩu thép hợp kim

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương.


Về báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2702 / BTC - TCHQ ngày 29 tháng 02 năm 2016 về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với sản phẩm thép nhập khẩu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2702 / BTC - TCHQ nêu trên về chính sách thuế đối với sản phẩm thép nhập khẩu.


  2. Giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các chế tài xử phạt đối với trường hợp nhập khẩu thép hợp kim phục vụ sản xuất cơ khí và chế tạo nhưng sử dụng làm cốt bê tông trong các công trình xây dựng nhằm bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ, đúng mục đích việc nhập khẩu thép hợp kim; đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);

  • Các Bộ: KHCN, XD;

  • Hiệp hội Thép Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp