BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

Số: 2164 / TCHQ - TXNK 

V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582 / BCT - XNK ; công văn số 3415 / BCT - XNK ; công văn số 3933 / BCT - XNK; công văn số 6260 / BCT - XNK và công văn số 11819 / BCT - XNK của Bộ Công Thương

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

  • Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

  • Cục Hải quan TP. Hà Nội;

  • Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;

  • Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

  • Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 077 / CV - NĐ ngày 09/04/2015; số 078 / CV - NĐ ngày 08/3/2016 và số 079 / CV - NĐ ngày 08/3/2016 của Công ty TNHH TM Nhật Đức (Đ/c: 55 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đề nghị xác nhận tình hình nhập khẩu của hợp đồng số 34 - 09 / NDC - INFINITI ngày 26/12/2009 đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 đối với mặt hàng ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014; số 10666 / BCT - XNK ngày 27/10/2014, số 3415 / BCT - XNK ngày 07/4/2015, số 3933 / BCT - XNK ngày 22/4/2015, số 6260 / BCT - XNK ngày 24/6/2015, số 11819 / BCT - XNK ngày 17/11/2015 của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011 và các công văn số 13790 / TCHQ - TXNK ngày 13/11/2014, số 5751 / TCHQ - TXNK ngày 24/6/2015, số 5914 / TCHQ - TXNK ngày 30/6/2015, số 10867 / TCHQ - TXNK ngày 18/11/2015 của Tổng cục Hải quan. Trên báo cáo Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 5759 / HQHP - TXNK ngày 03/8/2015; Cục Hải quan TP. Đà Nẵng tại công văn số 1205 / HQĐNg - TXNK ngày 31/7/2015, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 1872 / HQQN - TXNK ngày 27/7/2015 và Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 2951 / HQHN - TXNK ngày 29/9/2015 và công văn số 077 / CV - NĐ ngày 09/04/2015, số 078 / CV - NĐ ngày 08/3/2016, số 079 / CV - NĐ ngày 08/3/2016 của Công ty TNHH TM Nhật Đức. Tổng cục Hải quan xác nhận trị giá còn lại của hợp đồng số 34 - 09 / NDC - INFINITI ngày 26/12/2009 doanh nghiệp được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương được xác định trên cơ sở trị giá hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã thực tế thanh toán trừ đi trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo); Những nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan tại các công văn nêu trên.


Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra hồ sơ gốc của lô hàng nhập khẩu với các nội dung hướng dẫn, xác nhận nêu trên, làm thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết.

Công ty TNHH TM Nhật Đức cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung và chứng từ khai báo đã nộp cho cơ quan Hải quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b / cáo) ;

  • Cục Giám sát quản lý (để p / hợp t / hiện) ;

  • Cty TNHH TM Nhật Đức (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-TG (Linh - 5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn


PHỤ LỤC


XÁC NHẬN TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VÀ THANH TOÁN TRƯỚC NGÀY 12/5/2011

(Kèm theo công văn số 2164 / TCHQ - TXNK ngày 23/3/2016).Stt


Tổng trị giá hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng) / Trị giá thực tế đã thanh toán trước ngày 12/5/2011 (USD)


Tên Hàng

Tình hình nhập khẩu trước ngày 28/5/2014


Tờ khai


Ngày đăng ký


Chi cục mở tờ khai


Đơn giá khai báo


Số lượng

Tổng trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng của các tờ khai nhập khẩu trước

ngày 12/5/2011 (USD)


Trị giá còn lại của các hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng) được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại CV 4582 / BCT - XNK, CV 11819 / BCT XNK (USD)


(1)


(2)


(4)


(5)


(6)


(7)


(9)

(10)= (7)*(9)


(11)=(3)-(10)

Hợp đồng số 34-09 / NDC - INFINITI ngày 26/12/2009 và Annex 01 ngày 02/03/2011

20,000/ Đã

thanh toán 20,000


20.000