TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 387 / GSQL - GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra KNQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: CN Công ty Liên doanh TNHH NIPPON EXPRESS Việt Nam.

(Lô 7, đường TS9, Đồng Nguyên, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh)


Trả lời công văn số 08 / 2016 / NEVN - HAN ngày 28/01/2016 của CN Công ty Liên doanh TNHH NIPPON EXPRESS Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan Công ty căn cứ quy định tại Điều 88 Nghị định 08 / 2015 / TT - BTC ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, Điều 91 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.


  2. Về trị giá hải quan của hàng hóa khi đưa vào, đưa ra kho ngoại quan Công ty căn cứ các Khoản 1, 2 Điều 20 Nghị định 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan; Khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Thông tư 39 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện.


Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời CN Công ty Liên doanh TNHH NIPPON EXPRESS Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Vũ Lê Quân