BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2732 / TCHQ - GSQL

V/v thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu xăng dầu từ Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.


Trả lời Điện số 01 / HQBĐ và Điện số 02 / HQBĐ ngày 04/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Thực hiện công văn số 1555 / VPCP - KTTH ngày 11/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu, đồng ý đề xuất Cục Hải quan tỉnh Bình Định được thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu xăng dầu đối với lô hàng xăng dầu từ Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong của Công ty xăng dầu Bình Định theo hướng dẫn tại Thông tư 88 / 2013 / TT - BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh