TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 462 / GSQL - GQ1

V/v thủ tục nhập khẩu chuông

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Trung tâm hành hương Thánh Lê Tùy Bằng Sở.

(Đ/c: Nhà thờ Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP Hà Nội)


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 04/4/2016 của Trung tâm hành hương Thánh Lê Tùy Bằng Sở (sau đây gọi là Trung tâm) về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về chính sách quản lý hàng hóa:


    Căn cứ quy định tại Mục II Phụ lục 1 Nghị định số 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; Điều 6 Thông tư số 28 / 2014 / TT - BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm được phép nhập khẩu nếu mặt hàng thực tế không thuộc sự điều chỉnh của các quy định nêu trên.


  2. Về thủ tục hải quan nhập khẩu:


Đề nghị Trung tâm nghiên cứu các quy định tại Luật Hải quan 2014, Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 cửa Bộ Tài chính để thực hiện.


Trường hợp trong quá trình nhập khẩu còn vướng mắc, đề nghị Trung tâm liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Trung tâm được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha