VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2341 / VPCP - KGVX

V/v gia hạn thẻ BHYT cho người thuộc nhóm đối tượng đã được NSNN hỗ trợ mua thẻ năm 2015

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 • Bộ Y tế;

 • Bộ Tài chính;

 • Ủy ban Dân tộc;

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (các văn bản số 298 / BHXH - BT ngày 22 tháng 01 năm 2016 và số 5187 / BC - BHXH ngày 23 tháng 12 năm 2015); ý kiến các Bộ: Tài chính (các văn bản số 2954 / BTC - HCSN ngày 07 tháng 3 năm 2016 và số 117 / BTC - HCSN ngày 06 tháng 01 năm 2016), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 5416 / LĐTBXH - PC ngày 31 tháng 12 năm 2015), Y tế (văn bản số 60 / BYT - BH ngày 07 tháng 01 năm 2016) và Ủy ban Dân tộc (văn bản số 17 / UBDT - CSDT ngày 06 tháng 01 năm 2016); Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:


 1. Đồng ý gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 cho người thuộc nhóm đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng để mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 như kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại các văn bản nêu trên. Các đối tượng này được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn Luật.


  Người sinh sống ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 thực hiện theo Quyết định số 204 / QĐ - TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.


 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:


  1. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ Điều tra, xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 59 / 2015 / QĐ - TTg ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Chính phủ.


  2. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng Quyết định số 398 / QĐ - TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 3. Ủy ban Dân tộc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:


 1. Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều theo đúng Quyết định số 398 / QĐ - TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.


 2. Danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTgCP, các PTTgCP (để b/c);

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT;

 • Lưu: VT, KGVX (3).TY.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định