BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3045 / TCHQ - GSQL

V/v thực hiện Điều 41 Luật Hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Trả lời công văn số 2020 / HQHP - GSQL ngày 25/03/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:


  1. Đồng ý đề xuất tại Điểm 1, Mục II công văn số 2020 / HQHP - GSQL nêu trên của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, cụ thể là: cho phép áp dụng Quyết định 2495 / QĐ - TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan đối với 05 doanh nghiệp có tên nêu tại phụ lục I công văn số 2020 / HQHP - GSQL (bao gồm việc kết nối hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp kinh doanh cảng với cơ quan hải quan).


  2. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm triển khai áp dụng Quyết định 2495 / QĐ - TCHQ đối với 05 doanh nghiệp kinh doanh cảng nêu trên; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh cảng và Chi cục Hải quan cửa khẩu có liên quan thực hiện đúng quy định tại Quyết định 2495 / QĐ - TCHQ và các văn bản hướng dẫn; kịp thời báo cáo vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn xử lý.


Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo t/h);

  • Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h t/h);

  • Cục GSQL về HQ (để t/h);

  • Cục CNTT & TK HQ (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh