BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4983 / BTC - TCT

V/v hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP Hùng Vương

(Đ/c: Lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)


Bộ Tài chính nhận được công văn số 11012016 / HVG ngày 11/01/2016 của Công ty CP Hùng Vương về thuế suất, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã dầu đậu nành năm 2014, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài

chính;


 • Khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

  hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

  • Công văn số 11604 / BTC - TCT ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng cấm và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản;

  • Công văn số 18304 / BTC - TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Trường hợp năm 2014 Công ty CP Hùng Vương đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu 5% đối với mặt hàng bã dầu đậu nành làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, tuy nhiên theo hướng dẫn tại công văn số 11604 / BTC - TCT ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT, công văn số 5165 / BTC - TCHQ ngày 21/4/2014 và công văn số 7062 / BTC - TCT ngày 29/5/2014 hướng dẫn về thuế GTGT, theo đó sản phẩm bã dầu đậu nành làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại. Vì vậy, số thuế GTGT hàng nhập khẩu của mặt hàng bã dầu đậu nành làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi Công ty CP Hùng Vương đã nộp được xác định là số thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa. Đến nay, Công ty CP Hùng Vương chưa làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế đối với số thuế GTGT hàng nhập khẩu nêu trên. Công ty CP Hùng Vương thực hiện thủ tục hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa tại cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và công văn số 18304 / BTC - TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính, đồng thời Công ty CP Hùng Vương thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ với cơ quan thuế theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để các đơn vị biết, liên hệ với cơ quan thuế, cơ quan hải quan để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;

 • Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;

 • Tổng cục Hải quan;

 • Vụ CST, PC (BTC);

 • Vụ CS, PC (TCT);

 • Lưu: VT, TCT (VT,KK) (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn