BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3478 / TCHQ - TXNK

V/v hoàn / điều chỉnh tiền thuế do bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á.

(C2, Nơ 19, khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai TP. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01 - CV / 2016 của Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á về việc xin điều chỉnh và hoàn số tiền thuế đã nộp thừa do bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (gọi tắt là C/O). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 129 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau thì cơ quan Hải quan thực hiện theo quy định hiện hành.


  • Trường hợp doanh nghiệp nộp bổ sung C/O nhưng không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 129 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , thì thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế; nếu C/O đảm bảo hợp lệ, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 1122 / TCHQ - GSQL ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan có liên quan để được giải quyết vướng mắc./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái