TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 547 / GSQL - GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Terumo Việt Nam.

(Đ/c: lô 44A-44B-44C, KCN Quang Minh, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội)


Trả lời công văn số 160411 / TVC - LOG ngày 11/04/2016 của Công ty TNHH Terumo Việt Nam về vướng mắc liên quan đến thời Điểm nộp báo cáo quyết toán và thủ tục hải quan đối với việc tiêu hủy nguyên vật liệu, sản phẩm lỗi, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  • Căn cứ Điều 60 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015, công văn số 18195 / BTC - TCHQ ngày 8/12/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu phát sinh trong năm tài chính từ 01 / 04 đến 31 / 03 hàng năm.


  • Về việc tiêu hủy nguyên vật liệu và sản phẩm lỗi của Công ty, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 64 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Vũ Lê Quân