BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2450 / TCT - CS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 937 / TCHQ - TXNK ngày 01/2/2016 của Tổng cục Hải quan về áp dụng công văn số 11613 / BTC - TCT ngày 19/ 8 / 2014 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với mặt hàng bông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Công văn số 11613 / BTC - TCT ngày 19/ 8 / 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC của Bộ Tài chính, (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014). Vướng mắc tại công văn của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kèm theo công văn Tổng cục Hải quan đối với trường hợp Công ty TNHH Nhất Lục Phát phát sinh trong tháng 8 / 2014 , vậy thuộc phạm vi áp dụng công văn số 11613 / BTC - TCT ngày 19/ 8 / 2014 nêu trên.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Tổng cục Hải quan biết./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn