BỘ CÔNG THƯƠNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3835 / BCT - TTTN

V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu


Căn cứ Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP );


Căn cứ Thông tư liên tịch số 39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC );


Căn cứ Quyết định số 53 / 2012 / QĐ - TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;


Căn cứ công văn số 17444 / BTC - QLG ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở;


Căn cứ Luật số 70 / 2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;


Căn cứ Thông báo số 19 / TB - VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;


Căn cứ Thông báo số 76 / TB - BTC ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc chi phí kinh doanh định mức xăng E5;


Căn cứ công văn số 4536 / BTC - QLG ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở;


Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến hết ngày 04 tháng 5 năm 2016 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư liên tịch số 39 / 2014 / TTLT - BCT-BTC;


Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:Mặt hàng


Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày1 20/4/2016

(đồng / lít ,kg)


Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng / lít ,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (đồng / lít ,kg)


Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1.Xăng RON 92

15.579

16.225

+646

+4,14

2. Xăng E5

15.114

15.748

+634

+4,20

3. Dầu điêzen 0.05S

10.933

11.869

+936

+8,56

4. Dầu hỏa

9.783

10.484

+701

+7,17

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

7.560

8.183

+623

+8,25

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:


 1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu


  1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.


  2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:


   • Xăng khoáng: 639 đồng / lít ;


   • Xăng E5: 672 đồng / lít ;


   • Dầu điêzen: 846 đồng / lít ;


   • Dầu hỏa: 1.029 đồng / lít ;


   • Dầu madút: 323 đồng / kg .


 2. Giá bán xăng dầu


  Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:


  • Xăng RON 92: không cao hơn 15.586 đồng / lít ;


  • Xăng E5: không cao hơn 15.076 đồng / lít ;

  • Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 11.023 đồng / lít ;


  • Dầu hỏa: không cao hơn 9.455 đồng / lít ;


  • Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 7.860 đồng / kg


 3. Thời gian thực hiện


 • Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2016.


 • Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2016.


 • Kể từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương

- Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư liên tịch số 39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC .


Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ Công Thương (b / c) ;

 • Lãnh đạo Bộ Tài chính (b / c) ;

 • Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);

 • Cục Quản lý thị trường (BCT);

 • Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);

 • Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Lộc An

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*


(20/4/2016 - 05/5/2016)TT


Ngày


X92


Dầu hỏa


Do0,05


FO 3,5S

VCB mua CK


VCB bán

1

20/4/16

50.190

48.960

48.340

191.020

22,285

22,325

2

21/4/16

52.470

51.920

51.950

204.400

22,285

22,320

3

22/4/16

52.570

51.700

51.350

201.860

22,285

22,320

4

23/4/16

5

24/4/16

6

25/4/16

52.700

51.650

51.120

202.770

22,250

22,330

7

26/4/16

53.480

51.900

51.440

203.400

22,250

22,330

8

27/4/16

55.850

53.760

53.470

216.230

22,250

22,330

9

28/4/16

55.700

54.500

53.990

218.580

22,250

22,325

10

29/4/16

56.560

55.580

54.820

225.290

22,250

22,320

11

30/4/16

12

1/5/16

13

2/5/16

22,255

22,320

14

3/5/16

54.080

52.920

52.380

215.380

22,255

22,320

15

4/5/16

52.960

51.740

50.940

212.880

22,255

22,325

Bquân

53.656

52.463

51.980

209.181

22,260.909

22,324.091

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).


image src="3835_BCT_TTTN_2016_Vv_Dieu_hanh_kinh_doanh_xang_dau / Image_001 .png" height="1" width="208">

1, 2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300 đồng / lít xăng khoáng, 0 đồng / lít xăng E5, 300 đồng / lít điêzen, 300 đồng / lít dầu hỏa, 300 đồng / kg dầu madút.