VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3782 / VPCP - KTTH

V/v xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Công an, Tư pháp.


Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4686 / BGTVT - KHCN ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


  1. Việc xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 3586 / VPCP - KTTH ngày 19 tháng 5 năm 2015 và số 2301 / VPCP - KTTH ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ. Giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên để trả lời doanh nghiệp.


  2. Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Tài chính, Tư pháp nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện quy định cấm nhập khẩu đối với xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ so với thực tiễn và yêu cầu quản lý, phương hướng chỉ đạo, điều hành thời gian tới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

  • Tổng cục Hải quan;

  • VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp