BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6885 / BTC - PC

V/v thực hiện Quyết định 08 / QĐ - TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ


Căn cứ Nghị quyết 19 - 2016 / NQ - CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Quyết định 08 / QĐ - TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như sau:


  1. Trên cơ sở Quyết định 2402 / QĐ - BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt danh mục TTHC đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị, đề nghị rà soát các TTHC để trình Bộ phê duyệt Quyết định công bố chuẩn hóa tất cả các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và giữ nguyên thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị trước 30/6/2016 (trừ trường hợp của Tổng cục Hải quan đã được Bộ ký Quyết định số 2770 / QĐ - BTC ngày 25/12/2015 về việc công bố TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực hải quan).


  2. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC ngay sau khi quyết định công bố chuẩn hóa được ban hành trước 30/6/2016.


Việc chuẩn hóa tên, nội dung cụ thể, bộ phận tạo thành của các TTHC và niêm yết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị theo hướng dẫn tại công văn số 254 / BTP - KSTT ngày 3/2/2015 của Bộ Tư pháp.


Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng những nội dung nêu trên. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

  • Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Trần Xuân Long