BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2040 / TCT - CS

V/v: Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên


Trả lời Công văn số 72 / CT - THNVDT ngày 8/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về miễn tiền thuê đất theo danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Số thứ tự 13 Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 118 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.


 • Tại Khoản 1 Điều 1 và Điều 3 Nghị quyết số 932 / NQ - UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên quy định:


“Điều 1. Thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên


1. Thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên:


a) Thành lập thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Phổ Yên (25.886,9 ha và 158.619 người).


Địa giới hành chính thị xã Phổ Yên: Đông giáp huyện Phú Bình và tỉnh Bắc Giang; Tây giáp huyện Đại Từ và tỉnh Vĩnh Phúc; Nam giáp thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc; Bắc giáp các thành phố Thái Nguyên và Sông Công; ...


Điều 3. Hiệu lực thi hành


Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.”


 • Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 53 / 2010 / NĐ - CP ngày 19/5/2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính quy định:


  “Các đơn vị hành chính mới thành lập do thực hiện quy định của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính (chia, tách, nâng cấp đơn vị hành chính cũ đang thuộc địa bàn ưu đãi

  đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp) kể từ ngày Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành mà chưa được quy định trong Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) và Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ) thì được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn của đơn vị hành chính cũ đang được hưởng.”


 • Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2159 / BKHĐT - PC ngày 28/3/2016 về danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư:


“… Xem xét áp dụng ưu đãi đầu tư đối với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên như quy định với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn”


Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 72 / CT - THNVDT ngày 08/01/2016.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ Pháp chế (TCT);

 • Lưu: VT, CS (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Hoàng Thị Hà Giang