BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 205 / QĐ - QLD

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63 / 2012 / NĐ - CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861 / QĐ - BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06 / 2011 / TT - BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam tại văn thư số 11 / RA - CV16 ngày 14/3/2016 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Nivea Creme (số tiếp nhận: 81714 / 13 / CBMP - QLD) do Cục Quản lý Dược cấp ngày 08/10/2013.

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam (Địa chỉ: Lầu 18, Số 72-74, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b / cáo) ;

  • Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b / cáo) ;

  • Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

  • Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;

  • Trang TTĐT Cục QLD;

  • Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đỗ Văn Đông