BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 7903 / QLD - MP

V/v ghi nhãn mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016Kính gửi: -Tổng cục Hải quan;

- Cục Giám sát quản lý về Hải quan

Phúc đáp công văn số 3412 / TCHQ - GSQL đề ngày 22/4/2016 của Tổng cục Hải quan và số 589 / GSQL - GQ1 đề ngày 28/4/2016 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc ghi nhãn mỹ phẩm của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam và Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam, căn cứ Thông tư số 06 / 2011 / TT - BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:


Đối với các trường hợp ghi nhãn mỹ phẩm của doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 6877 / QLD - MP đề ngày 29/4/2016 và số 7680 / QLD - MP đề ngày 04/5/2015 gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi nhãn mỹ phẩm; Theo đó, tên sản phẩm ghi trên nhãn hàng hóa và các tài liệu khác có liên quan phải đảm bảo tính thống nhất (xin gửi kèm bản sao 02 công văn trên).


Căn cứ vào các quy định hiện hành và tài liệu khi tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu mỹ phẩm, cơ quan Hải quan xem xét và giải quyết, xử lý theo thẩm quyền.


Trên đây là một số ý kiến, Cục Quản lý Dược xin gửi để quý Cơ quan tham khảo.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • CT. Trương Quốc Cường (để b/c);

  • Lưu VT, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đỗ Văn Đông