BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4862 / TCHQ - TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Việt Gia Minh.

(Đ/c: 16 Đinh Cùng Viên, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. HCM)


Trả lời công văn số 01 / 2016 / CV ngày 17/05/2016 của Công ty TNHH Việt Gia Minh liên quan đến lô hàng nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 10063696942 / A11 ngày 19/11/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV IV (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Chú giải 1(a) Chương 29 Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 182 / 2015 / TT - BTC ngày 16/11/2016 của Bộ Tài chính:


“1. Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:


(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;”


Theo kết quả phân tích thì mặt hàng là “Muối amoni clorua (46,78%) và hỗn hợp các amino axit trong đó thành phần chính là axit glutamic (8,17%), dạng bột”, đây là hỗn hợp của amoni clorua và các amino axit, không phải là hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt nên không phù hợp phân loại vào nhóm 29.22 như khai báo của Công ty.


Do vậy, mặt hàng được phân loại vào mã số 3105.90.00 như Thông báo kết quả phân loại số 3091 / TB - TCHQ ngày 13/04/2016 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Việt Gia Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b.cáo);

  • Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh