TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 702 / GSQL - GQ2

V/v DN nội địa xuất bán khoáng sản vào KPTQ, KCX, DNCX.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.


Liên quan đến vướng mắc về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa là khoáng sản giữa doanh nghiệp nội địa và khu phi thuế quan (KPTQ), khu chế xuất (KCX), doanh nghiệp chế xuất (DNCX) nêu tại công văn số 423 / HQĐNa - GSQL ngày 08/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2802 / TCHQ - GSQL ngày 06/4/2016 trao đổi với Bộ Công Thương. Ngày 17/05/2016, Bộ Công Thương có công văn số 4200 / BCT - CNNg trả lời về vấn đề này.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ nội dung công văn số 4200 / BCT - CNNg dẫn trên hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được giải quyết./.


(Gửi kèm công văn số 4200 / BCT - CNNg ngày 17/05/2016 của Bộ Công Thương)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Vũ Lê Quân