TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 991 / TXNK - TG

V/v vướng mắc công tác giá

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 09 / CV - SVT ngày 5/5/2016 của Công ty TNHH Việt - Thái kiến nghị về việc cơ quan hải quan áp trị giá tính thuế đối với mặt hàng giấy tồn kho. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo số 02 / 2011 / QH13 ; quy định về trị giá hải quan tại Điều 25 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , Thông tư 39 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015, đề nghị Cục Hải quan TP Hải phòng xem xét lại toàn bộ hồ sơ của Công ty TNHH Việt - Thái nêu tại Đơn khiếu nại số 09 / CV - SVT để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Việt - Thái theo đúng quy định của Pháp luật.


Cục Thuế xuất nhập khẩu chuyển công văn số 09 / CV - SVT nêu trên đến Cục Hải quan TP Hải phòng để xử lý theo đúng thẩm quyền./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Soft Việt - Thái (Đ/c: Liền kề 4 - Lô 33 Khu Đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà nội) (để biết);

  • Lưu: VT, TG Hoa (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn