BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 274 / TCHQ - GSQL

V/v cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh


Tiếp theo công văn số 9604 / TCHQ - GSQL ngày 31/7/2014 của Tổng cục Hải quan về việc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) thực hiện chức năng cung ứng xăng dầu tạm nhập tái xuất cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 1273 / VPCP - KTTH ngày 26/2/2014 và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) được thực hiện chức năng cung ứng xăng dầu tạm nhập tái xuất cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung (không phải yêu cầu bổ sung ngành nghề cung ứng xăng dầu trong Giấy chứng nhận đầu tư). Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 139 / 2013 / TT - BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh