BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 5202 / BHXH - CSYT

V/v thanh toán thuốc điều trị ung thư

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

  • Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

  • Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.


Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được báo cáo của một số Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh các vướng mắc trong thanh toán thuốc điều trị ung thư. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:


Ngày 11/02/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 460 / BHXH - CSYT hướng dẫn về việc thanh toán thuốc điều trị ung thư. Yêu cầu các đơn vị thực hiện giám định và thanh toán chi phí thuốc điều trị ung thư theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 460 / BHXH - CSYT nêu trên, lưu ý một số nội dung sau:


  • Cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) có chức năng điều trị ung thư là các cơ sở KCB chuyên ngành về ung thư (bệnh viện ung bướu), các khoa điều trị ung thư hoặc các đơn nguyên điều trị ung thư có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.


  • Bác sĩ đủ điều kiện chỉ định điều trị thuốc ung thư là bác sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề KCB về ung bướu theo đúng quy định của Luật KCB. Trường hợp bác sĩ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB về ung bướu thì phải có chứng chỉ đào tạo về chuyên ngành ung bướu do cơ sở có chức năng đào tạo theo quy định của pháp luật cấp.


Yêu cầu các đơn vị thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);

  • Các Ban: KT, DVT, TCKT;

  • Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT


Phạm Lương Sơn