BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 549 / TCHQ - TXNK

V/v xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 3917 / HQBRVT - TXNK ngày 09/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị xác định mặt hàng "Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đa năng)" công suất trên và dưới 16.000HP có hay không thuộc loại trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư số 04 / 2012 / TT - BKHĐT ngày 13/8/2012, trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 50 / BKHĐT - KTCN ngày 07/01/2015 (đính kèm). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 2674 / BGTVT - KHCN ngày 14/3/2014, Bộ Giao thông vận tải đã xác nhận "Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đa năng)" công suất đến 16.000 HP, tại các nhà máy đóng tàu của Việt Nam đã sản xuất được. Do đó, Tàu AHTS công suất đến 16.000 HP thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 2 Thông tư 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 219 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Đối với Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung tại Thông tư thay thế Thông tư số 04 / 2012 / TT - BKHĐT trong năm 2015.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng