BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 497 / BHXH - CSYT

V/v kết cấu phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Bộ Tài chính


Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được báo cáo của Bảo hiểm xã hội một số địa phương về việc Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật kết cấu vào giá ngày giường bệnh, giá phẫu thuật, thủ thuật căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 / 2014 / TTLT - BYT - BNV - BTC - BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của liên Bộ Y tế-Nội vụ-Tài chính-Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73 / 2011 / QĐ - TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán.


Do chưa có hướng dẫn cụ thể của liên Bộ Y tế - Tài chính về vấn đề này nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2681 / BHXH - CSYT ngày 23/7/2014 hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp tục thực hiện thanh toán chi phí của các dịch vụ y tế theo mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Thông tư liên tịch số 03 / 2006 / TTLT - BYT - BTC - BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế-Tài chính- Lao động Tthương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 04 / 2012 / TTLT - BYT - BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế-Tài chính đến khi có hướng dẫn mới (đồng thời đã gửi báo cáo Bộ Y tế và Bộ Tài chính).


Để có cơ sở hướng dẫn các địa phương thực hiện thanh toán chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật thủ thuật kết cấu vào giá dịch vụ y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính sớm cho ý kiến về vấn đề này./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

  • BHXH Bộ Quốc phòng;

  • Các Trung tâm: GĐB, GĐN;

  • Lưu: VT, CSYT(4b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Minh Thảo