BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 726 / BHXH - THU

V/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2015Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM.


Căn cứ Luật Việc làm (Luật số 38 / 2013 / QH13 ngày 16/11/2014), thì kể từ ngày 01/ 01 / 2015 , người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc.


Bảo hiểm xã hội thành phố đã có công văn số 4064 / BHXH - THU ngày 17/12/2014, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động rà soát, lập thủ tục điều chỉnh bổ sung về đối tượng tham gia BHTN của người lao động kịp thời từ tháng 01 / 2015 .


Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa lập thủ tục điều chỉnh tham gia BHTN theo quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.


Để đảm bảo quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc, chậm nhất đến ngày 31/03/2015 các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh tham gia BHTN cho người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định. Mọi sự chậm trễ trong việc thực hiện quy định trên đây làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Quá thời hạn trên cơ quan BHXH sẽ rà soát, điều chỉnh tăng BHTN từ tháng 01 / 2015 cho người lao động theo quy định.


Rất mong được sự hợp tác của các đơn vị sử dụng lao động./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban GĐ BHXH. TP;

  • Các Phòng chức năng;

  • BHXH quận, huyện;

  • Đăng tải trên trang web;

  • Lưu VT, THU(S.2b).

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu