BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2006 / TCHQ - TXNK

V/v rà soát thông tin tài khoản kho bạc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã cập nhật thông tin tài khoản kho bạc của toàn ngành trên Cổng thông tin điện tử hải quan. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, đối chiếu danh mục tài khoản kho bạc tại đơn vị; trong trường hợp có thay đổi thông tin, đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử và hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.


Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ đ/c Lê Nga - Cục Thuế XNK, sđt: 0972.828.210; địa chỉ thư điện tử: ngalq308@gmail.com.


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng