BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 575 / TCT - CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế Thành phố Hà Nội;

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

(Đ/c: số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2367 / TCKT - TCT ngày 25/11/2014 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc phạt chậm nộp tiền thuế GTGT (bản photocopy kèm theo). Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ báo cáo giải trình của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại công văn số 2367 / TCKT - TCT ngày 25/11/2014, giao Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, kiểm tra từ thực tế, nếu các giải trình và cam kết của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam là đúng thì chấp thuận không phạt chậm nộp tiền thuế GTGT đối với trường hợp trên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Thành phố Hà Nội và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC, CST, TCHQ - BTC;

  • Vụ PC, Thanh tra - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn