BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2324 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại thép mạ màu

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Hiệp hội thép Việt Nam;

(Số 91, Đường Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội)

- Công ty TNHH NS Bluescope.

(Tầng 9, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TP Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 12/9/2014 của Công ty TNHH NS Bluescope và công văn số 08 / HHTVN ngày 23/01/2015 của Hiệp hội thép Việt Nam về việc phân loại mặt hàng thép sơn phủ mạ (thép mạ màu), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì phân nhóm 7210.70 chi tiết cho mặt hàng thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic.


Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 72.10 thì “Với mục đích của các phân nhóm thuộc nhóm 72.10, các sản phẩm đã chịu hơn một quá trình trong số các quá trình tráng; mạ hoặc phủ thì sẽ được phân loại theo quá trình sau cùng”. Theo đó, trường hợp mặt hàng có quy trình sản xuất như mô tả của Hiệp hội thép Việt Nam nêu tại công văn số 08 / HHTVN là được mạ kẽm (hoặc mạ nhôm kẽm), sau đó được sơn phủ màu thì được phân loại theo quá trình sơn phủ màu, thuộc phân nhóm 7210.70.


Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội thép Việt Nam, Công ty TNHH SN Bluescope biết và cảm ơn ý kiến tham gia của Hiệp hội thép Việt Nam.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Chính sách thuế;

  • Trung tâm PTPLHHXNK;

  • Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái