BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2410 / TCHQ - TXNK

V/v đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa.


Trả lời công văn số 190 / HQKH - NV ngày 09/03/2015 của Cục Hải quan Khánh Hòa về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho dự án ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Vinpearlland, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87 / 2010 / NĐ - CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu”.


Căn cứ quy định tại khoản 18 Điều 12 Nghị định 87 / 2010 / NĐ - CP , Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (nay là khoản 9 Điều 1 Nghị định 91 / 2014 / NĐ - CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế), thì các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.


Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định 87 / 2010 / NĐ - CP , thì: “Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ”.


Căn cứ các quy định trên, Dự án Công viên văn hóa và Du lịch sinh thái Vinpearlland của Công ty TNHH Vinpearlland đầu tư tại đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, nếu Công ty mở rộng quy mô dự án, hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục đăng ký của Công ty phù hợp với lĩnh vực, mục tiêu, quy mô của dự án, là thiết bị nhập mới để mở rộng quy mô, không phải để thay thế hoặc sửa chữa và không nằm trong danh mục các trò chơi, thiết bị đã được xác nhận miễn thuế nhập khẩu, thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 149 / 2005 / NĐ - CP (nay là khoản 6 Điều 12 Nghị định 87 / 2010 / NĐ - CP ) và khoản 8 Điều 12 Nghị định 87 / 2010 / NĐ - CP . Việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 101 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Khánh Hòa biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-CS(03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lỗ Thị Nhụ