TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 223 / GSQL - GQ3

V/v khai hải quan đối với mặt hàng xăng dầu, dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Tổng công ty Dầu Việt Nam

(Đ/c: Petrovietnam Tower số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 1844 / DVN - DT ngày 05/3/2015 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng dầu thô, xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu theo Hợp đồng ủy thác ký với các chủ dầu, nhà thầu dầu khí là phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty Dầu Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha