BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2455 / TCHQ - GSQL

V/v quản lý, sử dụng dấu nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng


Trả lời công văn số 1792 / HQHP - TCCB ngày 11/03/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc quản lý, sử dụng dấu nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Chế độ quản lý, sử dụng 2 mẫu dấu được hướng dẫn ban hành tại công văn số 10473 / TCHQ - VNACCS ngày 21/8/2014 và công văn số 13276 / TCHQ - GSQL của Tổng cục Hải quan được thực hiện theo quy định được ban hành tại Quyết định số 1200 / 2001 / QĐ - TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh