BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2484 / TCHQ - TXNK

V/v thời hạn nộp thuế xăng dầu

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh.


Trả lời công văn số 504 / HQQN - TXNK ngày 10/3/2015 của Cục Hải quan Quảng Ninh về thời hạn nộp thuế xăng dầu nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


- Thông tư 205 / 2010 / TT - BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định:


+ Tại khoản 1 Điều 12: “Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên”.


+ Tại Điều 13: “Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu trước hết phải được xác định theo trị giá giao dịch.


Trị giá giao dịch là giá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu, sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 Thông tư này...”.


- Khoản 8 Điều 20 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định:


“Thời hạn nộp thuế đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm thông quan hoặc giải phóng hàng hóa: Người nộp thuế phải tạm nộp thuế theo giá khai báo trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng...


Trường hợp số tiền thuế tạm nộp hoặc số tiền thuế được bảo lãnh trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp khi có giá chính thức thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế chênh lệch giữa tiền thuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạm tính (nếu có) tại thời điểm chốt giá chính thức, không phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạm tính.... ”).


Theo quy định trên, phí bảo hiểm và các khoản phải cộng khác không phải là tiền thuế mà là khoản phải cộng trong trị giá tính thuế. Vì vậy, không liên quan đến việc tính chậm nộp.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b) - Châu.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang