BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2497 / TCHQ - TXNK

V/v thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Ferroli Asean.

(Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01 / NK - BVMT ngày 04/3/2015 của Công ty TNHH Ferroli Asean vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để việc hướng dẫn thực hiện thống nhất, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan về vướng mắc của Công ty. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công ty và sẽ có công văn trả lời trong thời gian sớm nhất.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ferroli Asean được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng