BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2500 / TCHQ - QLRR

V/v trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.


Phúc đáp công văn số 560 / HQBD - QLRR ngày 09/03/2015 của Cục Hải quan Bình Dương về việc phân luồng kiểm tra thực tế với các tờ khai của công ty TNHH Varivas Việt Nam (MST: 3700777485) trên hệ thống VNACCS / VCIS , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro của công ty TNHH Varivas Việt Nam (MST: 3700777485) được thực hiện căn cứ theo quy định tại Điều 18 của Thông tư 175 / 2013 / TT - BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Việc phân luồng các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu của công ty nêu trên được thực hiện căn cứ theo quy định tại khoản 1a, Điều 15, 28, 29, 30 của Luật Hải quan, khoản 1, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật quản lý thuế và Điều 26 của Thông tư 175 / 2013 / TT - BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và xử lý trên hệ thống.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ

 PHÓ TRƯỞNG BAN


Hồ Ngọc Phan