BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2528 / TCHQ - TXNK

V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 422 / HQHCM - TXNK ngày 11/02/2015 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vướng mắc về việc tính tiền chậm nộp đối với trường hợp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phụng Hoàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1/ Về xử lý tiền chậm nộp:


Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật Quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007) thì: “Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuê, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thời hiệu xử phạt là năm năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện”; Công văn số 17428 / BTC - TCHQ ngày 22/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử lý vướng mắc áp dụng pháp luật thuế. Theo đó, về thời hiệu xử phạt hành vi chậm nộp tiền thuế, tại điểm 3.1 đã hướng dẫn “... nếu tính từ thời điểm người nộp thuế bắt đầu chậm nộp đến ngày kết thúc chậm nộp, thì việc xử phạt chậm nộp thuế được thực hiện như sau:


+ Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu chậm nộp đến ngày kết thúc chậm nộp, thì người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp.


+ Ngoài thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu chậm nộp, người nộp thuế không phải nộp phạt chậm nộp...”


Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ cụ thể để tính lại tiền chậm nộp theo từng lần nộp thuế đối với 17 tờ khai nhập khẩu từ năm 1997-1998 (đã nộp hết tiền thuế từ năm 2008 đến năm 2011) của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phụng Hoàng như đã hướng dẫn.


2/ Về nộp dần tiền chậm nộp:


Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái