BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2626 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.


Trả lời công văn số 194 / HQQT - NV ngày 03/03/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị trao đổi với Hải quan tỉnh Sa-va-na-khet, Lào thực hiện đúng quy định tại Bản Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính hai nước Việt Nam - Lào về triển khai bước 4 mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng tại cặp cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam) - Đen-Sa-Vẳn (Lào) ký ngày 27/10/2014; theo đó, Hải quan Lào kiểm tra và thông quan đối với lô hàng gỗ xuất khẩu, Hải quan Việt Nam kiểm tra và thông quan đối với lô hàng gỗ nhập khẩu, không nhất thiết phải đợi tất cả người nhập khẩu hoàn thành thủ tục hải quan thì mới cho thông quan.


  2. Khi sơ kết, tổng kết thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá, nghiên cứu các vướng mắc. Trường hợp cần thiết sẽ báo cáo Bộ Tài chính trao đổi với phía Bạn để sửa đổi bổ sung Bản Thỏa thuận.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng trị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh