BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 3861 / BTC - TCHQ

V/v hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký DMMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.


Bộ Tài chính nhận được công văn số 262 / HQHT - NV ngày 13/02/2015, công văn số 92 / HQHT - NV ngày 19/01/2015, công văn số 93 / HQHT - NV ngày 19/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế cho dự án ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 87 / 2010 / NĐ - CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Điều 100, Điều 101, Điều 102 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Thông báo số 219 / TB - VPCP ngày 02/6/2014 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 8044 / BTC - CST ngày 17/9/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ hồ sơ gốc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã nộp cho cơ quan hải quan kèm theo 30 tờ khai (Danh sách tờ khai kèm theo), đối chiếu hàng hóa thực tế nhập khẩu với các Danh mục miễn thuế đã được đăng ký, các chứng từ khác có liên quan. Nếu xác định hàng hóa thực tế nhập khẩu được sử dụng đúng cho dự án ưu đãi đầu tư và không phát hiện Công ty có sai phạm gì khác, thì xử lý miễn thuế nhập khẩu cho Công ty theo quy định. Trường hợp Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã nộp thuế thì thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 112 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC .


Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế; trường hợp Công ty sử dụng số hàng hóa đã được miễn thuế nêu trên không đúng mục đích thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST, Vụ PC (BTC);

  • Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái