BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 846 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC GIẢI THỂ TỔ TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA VÀ ASEAN THUỘC BAN CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Quyết định số 02 / 2010 / QĐ - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 2056 / QĐ - BTC ngày 12/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan;


Căn cứ Quyết định số 375 / QĐ - BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển nhiệm vụ đại diện cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN từ Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan sang Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan;


Căn cứ Quyết định số 2715 / QĐ - TCHQ ngày 13/10/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập và quy định nhiệm vụ các Tổ Nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan;


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan được thành lập theo Quyết định số 2715 / QĐ - TCHQ ngày 13/10/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như điều 2;

  • Bộ Tài chính (để báo cáo);

  • Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;

  • Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

  • Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;

  • Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc