BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2123 / BCT - KHCN

V/v vướng mắc liên quan đến Quyết định số 11039 / QĐ - BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Bộ Công Thương nhận được công văn số 1443 / TCHQ - GSQL ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Tổng cục hải quan về việc vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa là ống thép đúc sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí theo quy định tại Quyết định số 11039 / QĐ - BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương trả lời như sau:


Sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu để sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí là hàng hóa đơn lẻ, không phải là đường ống dẫn nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 11039 / QĐ - BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 08 / 2012 / TT - BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.


Bộ Công Thương trả lời Tổng cục Hải quan để biết và chỉ đạo các Chi Cục Hải quan các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Phạm Thu Giang