TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 261 / GSQL - GQ1

V/v TN-TX cát xây dựng

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.


Trả lời công văn số 201 / HQAG - NV ngày 03/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc tạm nhập tái xuất cát xây dựng, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:


Ngày 24/3/2015, Bộ Công Thương có công văn số 2847 / BCT - XNK gửi Tổng cục Hải quan có ý kiến cụ thể về việc này. Theo đó, “các doanh nghiệp khi kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng cát xây dựng (cát tự nhiên) phải có giấy phép của Bộ Công Thương”. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 2847 / BCT - XNK ngày 24/3/2015 để thực hiện.


Cục Giám sát quản lý trả lời Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện./.


(Gửi kèm công văn 2847 / BCT - XNK ngày 24/3/2015 của Bộ Công Thương).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để biết);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải