TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 262 / GSQL - GQ1

V/v nhập khẩu lô hàng gỗ Trắc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH DV TM&SX Đại Trí Thức.

(A47/5 Bùi Văn Ngữ, Tổ 38, Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 03 / CV - ĐTT ngày 24/3/2015 của Công ty TNHH DV TM&SX Đại Trí Thức về việc tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với tờ khai nhập khẩu gỗ số 100317544830 trên hệ thống VNACCS, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan năm 2014 thì tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.


Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 và Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.


Đối chiếu với trường hợp trên theo phản ánh của Công ty thì đối với tờ khai hải quan đã đăng ký vào ngày 03/3/2015 được áp dụng chính sách quản lý hàng hóa tại thời điểm ngày 03/03/2015, theo đó Giấy phép CITES nhập khẩu số 14VN2393 / CT - KL có giá trị đến ngày 03/3/2015 có hiệu lực áp dụng đối với lô hàng trên đã đăng ký tờ khai.


Đồng thời, căn cứ các tài liệu gửi kèm công văn 03 / CV - ĐTT dẫn trên của Công ty thì tờ khai nhập khẩu trên đã được hệ thống phân luồng đỏ và doanh nghiệp đã xuất trình hàng hóa là lô hàng gỗ thuộc tờ khai trên tại bãi tập kết cửa khẩu Ka Tum vào ngày 06/3/2015 (có xác nhận của cơ quan Hải quan) để cơ quan Hải quan kiểm tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai. Theo đó, căn cứ Điều 12 Thông tư số 22 / 2014 / TT - BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính thì tờ khai trên của doanh nghiệp không thuộc trường hợp hủy tờ khai hải quan.


Do vậy căn cứ các quy định nêu trên, hồ sơ vụ việc gửi kèm thì Công ty được thực hiện các bước thủ tục hải quan tiếp theo và hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b / cáo) ;

  • Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (để t / hiện) ;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đức Nga